Skip to content

Põhieesmärk

Oru Kooli põhiväärtuseks on tervikliku maailmapildiga aktiivne kodanik.

Kool soovib:

 • aidata kaasa tervikliku maailmapildiga, positiivse ellusuhtumisega ja vastutustundega toimiva isiksuse kujunemisele;
 • tagada lapsevanemate rahulolu laste turvalises õpikeskkonnas, kvaliteetse ja mitmekülgse, laste arengueeldustest lähtuva, õpetuse andmise kaudu;
 • tagada õpilastele haridus, mis oleks kvaliteedilt vastav vabariigi üldhariduskoolides antava haridusega;
 • arendada laste vaba aja sisustamist läbi huviringide.

Eesmärgi saavutamiseks kool

 • tegeleb pidevalt koolisisese arendustööga:
 • keskendub sihikindlale õpetamisele ja õppimisele;
 • töötab välja ühistel väärtustel põhinevad reeglid ja normid;
 • pöörab tähelepanu professionaalsele juhtimisele;
 • loob ja hoiab positiivset mikrokliimat;
 • motiveerib töötajaid ellu viima püstitatud eesmärke;
 • arendab õpilaste, lastevanemate ja õpetajate vahelist koostööd.