Skip to content

Meie kool

1. septembriks 1998 valmis uus ja kaasaegne koolihoone Linnamäel, mis tegutseb põhikoolina.

Õpilastele on kooli ja koju sõiduks  organiseeritud transport. Koolil on olemas väikebuss, mis transpordib õpilasi nende päevakava vajadustest tulenevalt. Õpilasliinis on pidevalt kasutada 2 koolibussi. Oru Kooli bussijuht on tunnustatud Maanteeameti tunnustusega Parim koolibussijuht.

Lisaks oma piirkonna õpilastele on koolis ka lapsi kaugemalt – Nõva, Noarootsi ja Haapsalu. Samuti õpivad koolis meie Lääne-Nigula valla teiste piirkondade õpilased. Kaugeim pere asub 34 kilomeetri kaugusel.

Tänasel päeval on Oru Koolis ühtehoidev koolipere –  nooruslik õpetajaskond ja toredad õpilased. Oru Kooli õpikeskkond on üks kaasaegsemaid maakonnas, kus arvestatakse iga lapse heaolu. Sellist õpikeskkonda ja –võimalusi juba mujalt ei leia. Tagatud on lapse stabiilne areng ühes turvalises ja uhkes õppehoones kogu õppeperioodi vältel.

Õppetöös on pööratud tähelepanu õpetuse terviklikkusele. Asukohast tulenevalt peame oluliseks loodusharidust. Alates 2007 on meie koolis võimalik õppida lihtsustatud õppekava alusel. See võimalus on mõeldud eelkõige oma kogukonna lastele. Tugispetsialistideks on eripedagoog, logopeed ja psühholoog. Suurem osa õpetajaid on läbinud eripedagoogika kursuse. Meile on oluline, et põhikoolis leiab laps oma andest tuleneva väljundi.

Kool väärtustab lisaks igapäevasele õppetööle terviseedendust ja sporti. Spordisaal on aktiivses kasutuses hiliste õhtutundideni. Õpilased võtavad osa pea kõigist Läänemaa Koolispordi Liidu võistlustest ning organiseerivad ise sõpruskohtumisi.

Õppetööst vabal ajal on lastel ja täiskasvanutel võimalik koolimajas tegeleda oma hobidega ning muusikaklassis õppida erinevaid pille: plokkflööti, kitarri, kannelt ja klaverit. Muusikaklassi õpilastest on välja kasvanud koolibänd. Kooli rahvatantsijad ja koorilauljad võtavad osa tantsu- ja laulupidudest. Ringitunde avatakse õpilaste huvidest lähtudes. Koolivälisest tegevusest võtab osa ka suur hulk lapsevanemaid ja kohalikke täiskasvanuid. Koolipere väärtustab kogupere üritusi ning ühistunde loomist. Koolis on 67 huvialatundi nädalas, mis moodustab 3 ametikohta. Huvitegevusega toetatakse õpilase arengut ning enesekindluse loomist.

Oru Kooli tegevusi toetavad meie head sõbrad Kaitseliidust, Silma Õpikojast, Politsei- ja Päästeametist, Maanteeametist, vallavalitsusest ja kogukonnast. Koostöös Kaitseliiduga on läbi viidud matkamängud, õpilased osalevad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevuses, Silma Õpikojaga arendame koolis loodusharidust, sõbrad politseist aitavad hea seista kõikide huvide ja eelkõige turvalisuse eest. Koos päästeametiga õpime kaitsma ennast ja aitama teisi, koostöös maanteeametiga õpetame lapsi ohutult liiklema. Koostööpartnerid aitavad mitmekesistada igapäevast koolitööd.

Oru Koolis valitseb üksteist toetav ja õppimisele orienteeritud turvaline õhkkond, kus arvestatakse iga õpilase eripära. Kooli eesmärgiks on  aidata kaasa õpilaste võimetest ja huvidest lähtuvale terviklikule arengule.

2023/2024 õppeaastal õpib koolis 168 teadmisjanulist õpilast ning neid õpetab 23 õpetajat.