Huviringid

Prioriteet:

 • Pakkuda võimalust laste vaba aja sisustamiseks ning hoida eemal halbadest mõjudest.

Põhimõte:

 • Laps on aktiivne ka väljaspool kooli.
 • Kõigil on tasuta võimalus pärast tunde osaleda huviringide töös
 • Õpilastel on vaba valik kooli poolt pakutavate huvitegevuste osas

Eesmärgid:

 • Enda tugevate külgede arendamine ja väljatoomine läbi huvitegevuse
 • Positiivsete emotsioonide loomine ja nende rõhutamine
 • Enese „mina” rahuldamine
 • Erinevate koostöövormide arendamine
 • „Spetsialisti” loomine kaasõpilaste silmis
 • Terviklikkuse saavutamine läbi erinevate tegevuste
 • Õppe- ja huvitegevuse eesmärkide ühildamine
 • Naudingu saamine oma tegevusest
 • Tunnustustarbe rahuldamine
 • Vastutustunde arendamine
 • Turvalisusetunde tagamine

Tegevused:

 • Esinemised
 • Näitused
 • Võistused
 • Rakendamine õppetöös
 • Suhtlemine
Instrumendiõpe

Pilliõpetus on suunatud õpilastele, kes soovivad muusikaga rohkem tegeleda kui koolitund  võimaldab. Õpitakse selgeks noodid ja pillimäng, arendatakse loovust.
Õppida on võimalik klaverit, kitarri, väikekannelt ja plokkflööti.

Kellele ja millal?


Klaverit on oodatud õppima õpilased alates 2. klassist. Õppimise eelduseks on pilli olemasolu. Juhendaja Eneken Viitmaa.

Kitarri on oodatud õppima huvilised alates 5. klassist. Õppimise eelduseks on pilli olemasolu. Juhendaja Ivar Malmet.

Väikekannelt on võimalik õppida 1.—4. klassi õpilastel. Juhendaja Eneken Viitmaa

Plokkflööti on oodatud õppima 2.—4. klassi õpilased. Juhendaja Eneken Viitmaa

Tunnid toimuvad individuaalselt või grupis. Täpsed ajad lepitakse kokku juhendajaga.

Kodutütred, noored kotkad
Õppida järgukatsete nõudeid.
Ühtlustada noorte väljaõpet.
Anda esmased teadmised organisatsioonist, kodumaast, matkamisest, esmaabist, ohutusest, ajaloost
Kunstiring

Kunstiringi eesmärgiks on arendada õpilases loovust ning käelist tegevust. Tehakse palju keraamikat, maalitakse, dekoreeritakse taaskasutatavaid esemeid jne.

Kellele ja millal?
Ringi on oodatud 1.—9. klassi õpilased. Tegevus  hakkab toimuma esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval alates 14.30.

Juhendaja Aive Nõupuu

Laskering
Lauluringid

Eesmärgiks on äratada huvi muusika vastu, arendada muusikalist eneseväljendusoskust ning rütmitunnet. Lisaks ergutada loovust ning improvisatsioonivõimet, laulmise ja rütmilise tegevuse kaudu.

Kellele ja millal?

Mudilaskooris osalevad 2.—4. klassi lauljad. Proov toimub esmaspäeviti kell 13.30. Juhendaja Eneken Viitmaa.

Lastekoori on oodatud 5.—9. klassi tüdrukud. Proov toimub esmaspäviti kell 15.00.

1. klassi lauluringi on oodatud kooli kõige pisemad. Proov toimub kolmapäeviti kell 11.40.

Poistekoori on oodatud 2. - 4. klassi poisid. Proovid toimuvad neljapäeviti kell 13.30.

Lauluringe juhendab Eneken Viitmaa.

Minu Tantsukooli treeningud

Eesmärgiks on arendada noori läbi muusika, mänguliste tegevuste ja liikumise. Läbi treeningute arendatakse       painduvust ning koordinatsiooni. Õpitakse show– ja tänavatantsu. Treeningprogrammid   hõlmavad rühmatreeninguid, suve- ja linnalaagreid, võistluseid ning põnevaid esinemisi.

Kellele ja millal?

I grupp on 1. –3. klassi õpilased, neljapäeval 6. tund.

II grupp on 4.—6. klassi õpilased, neljapäeval  7. tund.

Minu Tantsukooli tantsutreeningutel on kuutasu 18 eurot.

Juhendaja Kadi Saviir

Näitering

Näiteringi peamiseks eesmärgiks on tekitada ja toetada    noore huvi teatritegemise vastu.

Ringis osalemine arendab noores loovust, empaatiavõimet, probleemilahendamise oskust, esinemisjulgust ning  ka   suhtlemisoskust.  Õpitakse lavakõne, improvisatsiooni,    lavalist liikumist. Väljundiks on esinemine kooliüritustel.

Kellele ja millal?

Tegevus hakkab toimuma kolmapäeviti kell 15.15.

Sihtgrupiks on 6.—9. klassi õpilased.

Juhendajateks Anita Arst ja Mari Vahter.

Puutööring

Õpitakse valmistama ning viimistlema mitmesuguseid puidust esemeid. Restaureeritakse kodus vajaminevaid tarbeesemeid, valmistatakse puidust erinevaid tooteid ja mänguasju.  Õpitakse kasutama käsitööriistu  puidust esemete valmistamiseks ja kasutatakse ka elektrilisi  töövahendeid.

Kellele ja millal?

Ringis saavad osaleda kõik soovijad 1.-9. klassini.

Puutöö hakkab toimuma teisipäeviti:
1. - 2. klass 7. tunni ajal.
3. - 9. klass 8. tunni ajal.

Juhendaja Ülle Kübarsepp.

 

Rahvatants

Tantsuringi eesmärgiks on arendada lastes rütmitunnet, õiget kehahoidu, õppida erinevaid tantsusamme ning rahvatantse. Õpime ja mängime mitmesuguseid laulumänge. Soovime osaleda nii kooli kui ka maakondlikel üritustel ning tantsupeol.

Kellele ja millal?
Rahvatantsu on oodatud 3. – 5. klassi õpilased teisipäeviti 7. tunni ajal.

Juhendaja Ruth Kampmann

Robootikaring

Eesmärgiks on tutvuda robootika kui põneva harrastusega ning omandada algteadmisi programmeerimisest. Ringis tutvutakse koolis olevate robotikomplektidega  Lego EV3 ja Edison. Ringi üheks väljundiks on osaleda  Tallinnas toimuval Robotex haridusrobotite võistlusel.

Kellele ja millal?

Ringitegevus on mõeldud 4. – 9. klassi õpilastele.

Tegevus hakkab toimuma teisipäeviti 7. - 8. tunni ajal.

Grupi maksimaalne suurus 10 õpilast.

Juhendaja Kait Kleemann.

Sportmängud

Huvitegevuse eesmärk on tekitada huvi liikumise vastu, anda sportmängude tehnika algteadmisi, õpetada meeskonnas tegutsemist ning anda positiivseid emotsioone.

Arvestades kollektiivse mängulise tegevuse iseärasusi ning mängijate kõrgendatud emotsionaalsust, lahendatakse sportmängude kaudu hulga kasvatuslikke ülesandeid.

Peatähelepanu pööratakse siin  õige liikumis- ja pallikäsitsustehnika omandamisele koos mõttetegevuse  arendamisega.

Kellele ja millal?

1. - 2. klass kolmapäeval kell 15.15

3.—5. klass teisipäeval kell 15.15

6.—9. klass neljapäeval kell 16.00

6.—9. klass esmaspäeval kell 15.00

Grupi maksimaalne suurus 20 õpilast.

Juhendaja Renno Silde

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt