Huviringid

Prioriteet:

 • Pakkuda võimalust laste vaba aja sisustamiseks ning hoida eemal halbadest mõjudest.

Põhimõte:

 • Laps on aktiivne ka väljaspool kooli.
 • Kõigil on tasuta võimalus pärast tunde osaleda huviringide töös
 • Õpilastel on vaba valik kooli poolt pakutavate huvitegevuste osas

Eesmärgid:

 • Enda tugevate külgede arendamine ja väljatoomine läbi huvitegevuse
 • Positiivsete emotsioonide loomine ja nende rõhutamine
 • Enese „mina” rahuldamine
 • Erinevate koostöövormide arendamine
 • „Spetsialisti” loomine kaasõpilaste silmis
 • Terviklikkuse saavutamine läbi erinevate tegevuste
 • Õppe- ja huvitegevuse eesmärkide ühildamine
 • Naudingu saamine oma tegevusest
 • Tunnustustarbe rahuldamine
 • Vastutustunde arendamine
 • Turvalisusetunde tagamine

Tegevused:

 • Esinemised
 • Näitused
 • Võistused
 • Rakendamine õppetöös
 • Suhtlemine
Instrumendiõpe

Pilliõpetus on suunatud õpilastele, kes soovivad muusikaga rohkem tegeleda kui koolitund  võimaldab. Õpitakse selgeks noodid ja pillimäng, arendatakse loovust.
Õppida on võimalik klaverit, kitarri, väikekannelt ja plokkflööti.

Kellele ja millal?

Kitarriring 3. - 9. klassi õpilastele, kolmapäeval alates 13.30. Juhendaja Ivar Malmet.
1. klassi muusikaring. Lauldakse ja mängitakse erinevaid pille. Esmaspäeval 12.35.
2. klassi pilliring. Mängitakse plokkflööti ja väikekannelt. Kolmapäeval kell 12.35.
3. klassi pilliring. Mängitakse plokkflööti ja väikekannelt. Neljapäeval kell 13.30.
4. klassi pilliring. Mängitakse plokkflööti ja väikekannelt.Reedel kell 12.35.
Ansamblimäng 5. - 9. klassi õpilastele. On mõeldud õpilastele, kes soovivad ühiselt musitseerida. Pillid valitakse õpilaste soovidest lähtuvalt. Teisipäeviti 15.15.
Ringide juhendaja Eneken Viitmaa.


 

Kodutütred, noored kotkad
Õppida järgukatsete nõudeid.
Ühtlustada noorte väljaõpet.
Anda esmased teadmised organisatsioonist, kodumaast, matkamisest, esmaabist, ohutusest, ajaloost.
Juhendaja Edita Luik.
Kunstiring

Kunstiringi eesmärgiks on arendada õpilases loovust ning käelist tegevust. Tehakse palju keraamikat, maalitakse, dekoreeritakse taaskasutatavaid esemeid jne.

Kellele ja millal?
Ringi on oodatud 1.—9. klassi õpilased. E,T,K algusega 14.30.

Juhendaja Aive Nõupuu

Laskering
On suunatud 6. - 8. klassi õpilastele. Toimub reedel alates 12.35.
Juhendaja Andres Kampmann.
Lauluringid

Eesmärgiks on äratada huvi muusika vastu, arendada muusikalist eneseväljendusoskust ning rütmitunnet. Lisaks ergutada loovust ning improvisatsioonivõimet, laulmise ja rütmilise tegevuse kaudu.

Kellele ja millal?

Mudilaskooris osalevad 1.—4. klassi lauljad. Proov toimub kolmapäeviti kell 13.30. Juhendaja Eneken Viitmaa.

Lastekoori on oodatud 5.—9. klassi tüdrukud. Proov toimub neljapäeviti kell 15.15.

Juhendaja Eneken Viitmaa.

Loovtööring
Tutvutakse teadustööga. Mis on teadus ja pseudoteadus. Kuidas eristada teaduslikke artikleid populaarteaduslikest. Milline on usaldusväärne allikas. Samuti tutvutakse loovtöö koostamise juhendiga. 
Huviring on mõeldud 7. - 8. klassi õpilastele. Toimub teisipäeviti kell 15.15.
Juhendaja Heili Lukas.
Minu Tantsukooli treeningud

Eesmärgiks on arendada noori läbi muusika, mänguliste tegevuste ja liikumise. Läbi treeningute arendatakse       painduvust ning koordinatsiooni. Õpitakse show– ja tänavatantsu. Treeningprogrammid   hõlmavad rühmatreeninguid, suve- ja linnalaagreid, võistluseid ning põnevaid esinemisi.

1. - 4. klass esmaspäeval kell 13.30 valla saalis.
Juhendaja Oksana Bevz.

Näitering

Näiteringi peamiseks eesmärgiks on tekitada ja toetada    noore huvi teatritegemise vastu.

Ringis osalemine arendab noores loovust, empaatiavõimet, probleemilahendamise oskust, esinemisjulgust ning  ka   suhtlemisoskust.  Õpitakse lavakõne, improvisatsiooni,    lavalist liikumist. Väljundiks on esinemine kooliüritustel.

Kellele ja millal?

Tegevus hakkab toimuma kolmapäeviti kell 15.15.

Sihtgrupiks on 5.—9. klassi õpilased.

Juhendajateks Anita Arst ja Mari Vahter.

Nuputamisring

Loogika-, mõtlemis-,mälu-,tähelepanu-,mõõtmis-,arvutamis- ja paljude teiste ülesannete lahendamine. Eesmärgiks on osalemine Känguru võistlusel.
1. - 3. klass, esmaspäeval kell 13.30.
Juhendaja Mari Vahter

Puutööring

Õpitakse valmistama ning viimistlema mitmesuguseid puidust esemeid. Restaureeritakse kodus vajaminevaid tarbeesemeid, valmistatakse puidust erinevaid tooteid ja mänguasju.  Õpitakse kasutama käsitööriistu  puidust esemete valmistamiseks ja kasutatakse ka elektrilisi  töövahendeid.

Kellele ja millal?

Ringis saavad osaleda kõik soovijad 1.-9. klassini.

Puutöö toimub teisipäeviti:
1. - 3. klass algusega 14.30.
4. - 9. klass algusega 15.15.

Juhendaja Ülle Kübarsepp.

 

Sportmängud

Huvitegevuse eesmärk on tekitada huvi liikumise vastu, anda sportmängude tehnika algteadmisi, õpetada meeskonnas tegutsemist ning anda positiivseid emotsioone.

Arvestades kollektiivse mängulise tegevuse iseärasusi ning mängijate kõrgendatud emotsionaalsust, lahendatakse sportmängude kaudu hulga kasvatuslikke ülesandeid.

Peatähelepanu pööratakse siin  õige liikumis- ja pallikäsitsustehnika omandamisele koos mõttetegevuse  arendamisega.

Kellele ja millal?

1. - 2. klass kolmapäeval kell 15.15

3.—5. klass teisipäeval kell 15.15
6.—9. klass esmaspäeval kell 15.00
6.—9. klass neljapäeval kell 16.00

 

Grupi maksimaalne suurus 20 õpilast.

Juhendaja Renno Silde

Tantsuring

Tantsuringi eesmärgiks on arendada lastes rütmitunnet, õiget kehahoidu, õppida erinevaid tantsusamme ning rahvatantse. Õpime ja mängime mitmesuguseid laulumänge. Soovime osaleda nii kooli kui ka maakondlikel üritustel ning tantsupeol.

Kellele ja millal?
2. - 5. klassi õpilased teisipäeviti 14.30.
6. - 9. klassi õpilased teisipäeviti 15.15.
Juhendaja Ruth Kampmann.

Tutvumine inseneeriaga
Huviringi eesmärgiks on inseneeria valdkonna ja sellega seonduvate elukutsete tutvustamine. Seda tehakse praktiliste ülesannete lahendamise kaudu, sarnaselt telesaatele Rakett 69. Samuti eelduste loomine edasiõppimiseks inseneeria valdkonnas.
Tegevus on mõeldud 6. - 9. klassi õpilastele. Toimub teisipäeviti kell 14.30.
Juhendaja Margit Kiivit.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt